VqI14dIZgOPEqICDVdzsdHohm6R1qA6BYQ86dmeQ

Lam Chắn Nắng Nhôm Austrong

cá» thá»ng tráon nh'm Há» thá»ng tráon nh'm C150 a thoáo Austrong t nhn cng kh giá»ng há» tráon C85 tuy nhian há» tráon n y láoi káot há» £c káot há» £p 3 thanh nh'm c3 bá» rá»ng khc nhau Cc cáonh °á» £c vt g3c á» l m gá» káot ná»i giá» a cc táom. Khi lian káot vi nhau sáo12 táoo th nh má»t káot cáou liá»n máoch ráot áo1p. máot cá» bá» a tráon nh'm cng °á»£c phá» a tráon nh'm cng °á»£c phá» má»t lá»p sn giá»t vá» «a c3 tc dá»ng cch nhiá»t vừa giop sáo£n pháom kh'ng bá»i cc yáou tá» gy oxi h3a từ m'i tr°á»ng. Há» tráon nh'm cá» sá»c C150 an Austrong c3 dá»ng á»ng á»ng a dáong c'ng trnh từ, tr°á»ng há»c, bá»nh viá»n, vn ph2ng, nh chá» sn bay, trung tm th°ng máoi

Viá»c dá»ng lam cháo n náo ng vừa giáo£m °á»

£c cc chi ph­ áo£m báo£o hiá»u quáo£ sá»­ dá»ng cao. Ban cáonh 3 vá»i cc kiá»u dng áo1p v hiá»n áoi, lam cháo n náo ngc2n 3ng g3p pháo n lá»n v o viá»c táoo tháom má» 1 v phong cch cho t2a nh Sáo£n pháom cháo n náo ng cá» a CosFa°á» £c gia c'ng v láo p rp táoi nh my tiau chuáon Quáo£n l112 Cháot l°á» £ng ISO 9001-2008, c'ng nghá» hiá»n áoi cá» vá»i há» thá»ng my m3c a CHLB á»c «V vy, giop em láoi cho chá» nhn c'ng trnh sá» h I l2ng vá» má»t c'ng trnh cháot l°á»£ng, há»i tỰợc nhiá»u gi trá»

2 nm khá»i c'ng v xy dá»ng. Nh my sáo£n xuáot Tráo£m v Lam cháo n náo ng mang th°ng hiá»u AUSTRONG áou tian táoi Viá»tnam £ ch­nh thá»c v o hoáot á»ng, nh my c3 c'ng xuáot trán 1 triá»u sáo£n pháom má»i nm. °á»£c sáo£n xuáot từ nguyan liá»u nh'm há» £p kim giop táoo nan há» tráo» treo c3 tuá»i thá» sá» dá»ng ráot cao, kháo£ nng chm v tiau m tá»t. Sáo£n pháom ho n chá»ng chy v chá»ng n°á»c, á» bá»n m u cao, chá»ng °á»£c sá»n m2n cá» a m'i tr°á»ng kháo­u kháo c nghiá»t, loáoi bá» Ho n to n yáou tá» xm thá»c cá»a m'i tr°á»ng, áoc biá»t ráot ph1 hợp vá»i khháo­u nhiá»t á»i gi3 m1a táoi Viá»t Nam.

- Thá» nháot, lam cháo n náo ng nh'm Austrong c3°u iá»m cao, nháo1, á» bá»n cao, kh'ng áo£nh h°á»ng nhiá»u áon trá»ng l°á»£ng cá»

a to n bá» trnh c'ng. Lam nh'm cháo n náo ng chá»ng chá»u tá»t vá»i cc yáou tá» tc á»ng từ bán ngo I chá»ng chy, kh'ng bá» oxy h3a, kháo£ nng giáo£m £ng pháo£n xáo£n sng hiá»u quáo£ Ngo I ra, lam cháo n náo ng nh'm c3 cháo á» iá»u khiá»n báong tay hoáoc há» thá»ng iá»u khiá»n tá» á»ng cáo£m biáon theo h°á»ng náo ng,

Related Posts

Related Posts

Post a Comment